Välimieslautakunnan noudattamat periaatteet sen määrätessä hallinnointimaksun ja välimiehen palkkion menettelyn keskeytyessä ennenaikaisesti

Yksi vuoden 2013 sääntöuudistuksen päätavoitteista oli välimiesmenettelyn kustannustehokkuuden lisääminen. Tavoitteen toteuttamiseksi välimiesmenettelyn kustannusten määräytymistä koskevat säännökset uudistettiin kokonaisuudessaan. Yksi keskeisimmistä muutoksista oli se, että välimieslautakunta vahvistaa välimiesmenettelyn kustannukset ja näin ollen myös päättää välimiesten palkkiot heitä sitovasti.

Säännöissä todetaan, että jos välimiesmenettely päättyy ennen lopullisen välitystuomion antamista, lautakunta määrää välimiehen palkkion ja kulukorvauksen sekä lautakunnan hallinnointimaksun tapauskohtaisesti ottaen huomioon kuinka pitkälle menettely on edennyt, välimiehen ja lautakunnan työn määrä sekä muut merkitykselliset seikat (liite II, 6.1 §).

Sääntöjen tultua voimaan 1.6.2013 lautakunta laati sisäisen muistion, jossa kuvattuja periaatteita se on noudattanut määrätessään hallinnointimaksun ja välimiehen palkkion menettelyn keskeydyttyä ennenaikaisesti. Uusien sääntöjen voimassaoloaikana kertynyt tapauskäytäntö on kuitenkin osoittanut, että muistiossa kuvatut periaatteet johtavat toisinaan tilanteeseen, jossa välimiesoikeuden palkkio jää kohtuuttoman alhaiseksi sekä suhteessa välimiesten työmäärään että suhteessa lautakunnalle tulevaan hallinnointimaksuun. Tämän vuoksi lautakunta on päättänyt tarkistaa sisäisiä toimintaperiaatteitaan 1.1.2017 alkaen.

Jatkossa lautakunta pyrkii sitomaan välimiesoikeuden palkkion määrän aiempaa tarkemmin välimiehiltä vaaditun työn määrään sen selvityksen perusteella, jonka lautakunta saa välimiesoikeudelta kustannusten vahvistamista koskevan pyynnön yhteydessä. Myös hallinnointimaksun määrä kytketään aiempaa kiinteämmin lautakunnalta vaaditun työn määrään. Lautakunnan noudattamat uudet periaatteet korostavat tapauskohtaisen arvioinnin merkitystä tilanteissa, joissa välimiesmenettely keskeytyy ennenaikaisesti.

Lautakunta tulee arvioimaan kevään aikana huolellisesti myös sitä, missä määrin välimiesmenettelysääntöjen ja nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisia palkkio- ja maksutaulukoita tulisi mahdollisesti tarkistaa. Taulukoiden tarkistamista puoltaa se, että sääntöjen voimaantulosta on kulunut jo vajaat neljä vuotta. Lautakunta haluaa lisäksi vastata parhaalla mahdollisella tavalla sekä välimiesten että asianosaisten perusteltuihin odotuksiin kohtuullisten palkkioiden ja maksujen osalta. Arviointiin vaikuttaa osaltaan myös se, millä tavoin muut keskeiset välitysinstituutit ovat viime aikoina muuttaneet omia palkkio- ja maksutaulukoitaan.

Lautakunta tulee tiedottamaan asiasta tarkemmin myöhemmin.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |