Sääntöjen uudistetut maksu- ja palkkiotaulukot voimaan

Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännöt ja nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt tulivat voimaan 1.6.2013. Sääntöjen liite II sisältää hallinnointimaksua koskevan taulukko A:n ja välimiehen palkkiota koskevan taulukko B:n.

Yksi vuoden 2013 sääntöuudistuksen päätavoitteista oli välimiesmenettelyn kustannustehokkuuden lisääminen. Tavoitteen toteuttamiseksi välimiesmenettelyn kustannusten määräytymistä koskevat säännökset uudistettiin kokonaisuudessaan. Yksi keskeisimmistä muutoksista oli se, että välimieslautakunta vahvistaa välimiesmenettelyn kustannukset ja näin ollen myös päättää välimiesten palkkiot heitä sitovasti.

Lautakunta määrää Keskuskauppakamarille tulevan hallinnointimaksun määrän taulukko A:n mukaan. Ainoan välimiehen tai välimiesoikeuden puheenjohtajan palkkio määrätään puolestaan taulukko B:n perusteella. Lautakunta voi poiketa taulukon B palkkiomääristä vain poikkeustapauksessa. Välimiehen palkkiota määrätessään lautakunta ottaa riidan rahamääräisen arvon lisäksi huomioon jutun vaikeusasteen, välimiehen menettelyyn käyttämän ajan sekä välimiehen tehokkuuden ja asian hoitamisessa osoittaman taidon. Lähtökohtaisesti palkkio määrätään riidan intressin mukaan lasketun mediaanipalkkion suuruiseksi, ellei asiassa ilmene erityisiä syitä poiketa mediaanipalkkiosta.

Sääntöjen voimaantulosta on kulunut nyt neljä vuotta. Lautakunnan tapauskäytäntö on osoittanut, että välimiesten palkkiot jäävät toisinaan alhaisiksi suhteessa heidän tekemänsä työn määrään. Tätä päätelmää tukevat myös lautakunnan tilastot. Vuonna 2016 välimiesten palkkioiden osuus välimiesmenettelyn kokonaiskustannuksista oli noin 10,7%, kun taas lautakunnan hallinnointimaksun osuus oli 2,4% ja asianosaisten oikeudenkäyntikulujen osuus peräti 86,9 %. Vuonna 2015 välimiesten palkkioiden osuus oli 16,7 % ja vuonna 2014 14,3 % välimiesmenettelyn kokonaiskustannuksista.

Lautakunta haluaa vastata parhaalla mahdollisella tavalla sekä välimiesten että asianosaisten perusteltuihin odotuksiin kohtuullisten palkkioiden ja maksujen osalta. Ottaen lisäksi huomioon, että myös muut keskeiset välitysinstituutit ovat viime aikoina muuttaneet omia maksu- ja palkkiotaulukoitaan, myös Keskuskauppakamari on katsonut tarpeelliseksi uudistaa sääntöjen maksu- ja palkkiotaulukot. Välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa menettelyssä välimiesten palkkioita on päätetty korottaa jossain määrin, mutta hallinnointimaksuja vain maltillisesti. Nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisessa menettelyssä välimiesten palkkioita on puolestaan päätetty korottaa varsin merkittävästikin, mutta hallinnointimaksuja ei lähtökohtaisesti lainkaan.

Uudistetut taulukot A ja B tulevat voimaan 1.6.2017 ja ne korvaavat 1.6.2013 voimaan tulleet aiemmat taulukot. Taulukkoja A ja B sovelletaan välimiesmenettelyyn, joka on tullut vireille 1.6.2017 tai sen jälkeen riippumatta siitä, mitä versiota säännöistä kysymyksessä olevaan välimiesmenettelyyn sovelletaan.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |