COVID-19 -pandemian vaikutus FAI-välimiesmenettelyihin

COVID 19 -pandemia vaikuttaa jollain tavalla kaikkien yritysten ja ihmisten arkeen. Pandemia vaikuttaa myös välimiesmenettelyihin, kun perinteisiä toimintatapoja ja ennalta suunniteltuja prosessiaikatauluja ei ole aina mahdollista noudattaa.

Poikkeuksellisissa oloissa on korostuneen tärkeää, että välimiesmenettely tarjoaa nopean, joustavan ja luotettavan tavan ratkaista riitoja ja saada oikeussuojaa. Nopeus ja tehokkuus on tärkeää paitsi jo vireillä olevissa jutuissa, myös niissä uusissa jutuissa, joita sopimushäiriöistä vaikeassa taloustilanteessa ja toimintaympäristössä saattaa seurata.

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta FAI toimii normaalisti

FAI hoitaa tehtävänsä vireillä olevissa asioissa ja varmistaa uusien juttujen hallinnoinnin viivytyksettä. FAI on jo ennen pandemiaa toiminut pääasiassa digitaalisesti.

Lue lisää:

Pandemia vaikuttaa erityisesti suullisten käsittelyjen järjestämiseen

Erityisesti suullisten käsittelyjen järjestäminen voi olla vaikeaa COVID-19 -pandemian aikana. Ihmisten tapaaminen ja matkustaminen saattaa merkitä kohonnutta riskiä tartunnalle, ja myös viranomaisrajoitukset saattavat aiheuttaa ongelmia.

Valtioneuvosto on 16.3.2020 velvoittanut yli 70-vuotiaat välttämään lähikontakteja muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa. THL on suosittanut myös nuoremmille terveille ihmisille työpaikkojen, koulujen, päiväkotien, julkisen liikenteen ja ystävien tapaamisen välttämistä. THL:n ohjeiden mukaan kaikkien ulkomailta tulevien on vältettävä liikkumista kodin ulkopuolella ja mahdollisuuksien pysyttävä erillään muista karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan. Ulkoministeriö ei suosita ulkomaille matkustamista, vaikka välttämätön työmatkaliikenne turvataan.

Rajoituksista ja suosituksista tullaan siirtymään asteittain kohti normaalia. Tästä huolimatta rajoitukset ja riskit saattavat vielä pitkään vaikuttaa välimiesoikeuksien toimintaan ja suullisten käsittelyiden järjestämiseen.

FAI kannustaa välimiesoikeuksia, asianosaisia ja asiamiehiä tehokkaaseen ja reiluun menettelyyn

Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen 26 §:n mukaan välimiesoikeus päättää asian käsittelytavasta, elleivät asianosaiset ole toisin sopineet ja ellei säännöistä muuta johdu. Välimiesoikeuden on kohdeltava asianosaisia tasapuolisesti ja varattava niille tarpeellinen tilaisuus asiansa ajamiseen. Kaikkien välimiesmenettelyyn osallisten on tehtävä parhaansa, jotta asia voidaan käsitellä tehokkaasti aiheuttamatta tarpeettomia kustannuksia ja viivästymistä.

Suullisen käsittelyn osalta sääntöjen 36 §:ssä todetaan, että välimiesoikeus voi järjestää suullisen käsittelyn todistajan, asiantuntijan tai asianosaisen kuulemiseksi menettelyn missä vaiheessa tahansa. Välimiesoikeus päättää suullisen käsittelyn paikan ja ajankohdan asianosaisia kuultuaan. Välimiesoikeus voi asianosaisia kuultuaan määrätä, että todistajaa voidaan kuulla puhelimitse, videon välityksellä tai muulla vastaavalla tavalla ilman hänen läsnäoloaan suullisessa käsittelyssä (36.3 §). Välimiesoikeus päättää asianosaisia kuultuaan suullisen käsittelyn aikataulun ja käsittelyjärjestyksen. Asianosaisella on oikeus kuulustella todistajaa, joka on kutsuttu suullisesti kuultavaksi, välimiesoikeuden määräämällä tavalla (36.5 §).

FAI:n säännöt mahdollistavat suullisen käsittelyn järjestämisen myös virtuaalisena. Välimiesoikeudella on laaja valta päättää suullisen käsittelyn järjestämisestä. Käyttäessään valtaansa välimiesoikeuden on otettava huomioon asianosaisten tasapuolisen kohtelun vaatimus, varattava asianosaisille tarpeellinen tilaisuus asiansa ajamiseen sekä vältettävä tarpeettomia kustannuksia ja viivästyksiä.

Jos suullista käsittelyä olisi siirrettävä pandemian vuoksi prosessiaikatauluun vaikuttavalla tavalla, normaalisti välimiesoikeuden olisi syytä ainakin keskustella asianosaisten kanssa mahdollisuudesta järjestää virtuaalinen suullinen käsittely.

Fyysisen suullisen käsittelyn järjestäminen

Arvioitaessa sitä, voidaanko asiassa järjestää fyysinen suullinen käsittely, voidaan ottaa huomioon muun muassa seuraavia seikkoja:

  • estävätkö matkustusrajoitukset välimiehiä, asianosaisia, asiamiehiä tai todistajia osallistumasta käsittelyyn
  • onko välimiehissä, asianosaisissa, asiamiehissä tai todistajissa riskiryhmiin kuuluvia
  • voidaanko suullinen käsittely järjestää osin virtuaalisena (esimerkiksi niin, että välimiesoikeus ja asianosaiset ja asiamiehet kokoontuvat ja todistajat kuullaan virtuaalisesti tai niin että välimiesoikeus ja kummankin asianosaisen asiamiehet kokoontuvat tahoillaan sisäisen kommunikoinnin mahdollistamiseksi)
  • onko käytettävissä tiloja, joissa tartuntariskit voidaan minimoida ja joihin matkustaminen on helppoa ja turvallista
  • jos fyysisen suullisen käsittelyn järjestäminen ei onnistu alkuperäisen prosessiaikataulun mukaisena ajankohtana, kuinka pitkä viivästys siirtämisestä seuraisi
  • millaisia kuluja suullisen käsittelyn siirtämisestä aiheutuisi

Virtuaalisen suullisen käsittelyn järjestäminen

Päätettäessä virtuaalisen suullinen käsittelyn järjestämisestä, voidaan ottaa huomioon muun muassa seuraavia seikkoja:

  • voidaanko suullinen käsittely järjestää osin fyysisenä (esimerkiksi niin, että välimiesoikeus ja kummankin asianosaisen asiamiehet kokoontuvat tahoillaan sisäisen keskustelun mahdollistamiseksi ja yhteydenpidon yksinkertaistamiseksi)
  • onko löydettävissä tekniikka, jota välimiesoikeus, asianosaiset, asiamiehet ja todistajat pystyvät käyttämään (FAI:n välimiesoikeudet ovat raportoineet käyttäneensä ainakin Microsoft Teamsia, mutta FAI ei suosittele mitään tiettyä teknistä ratkaisua). Teknisiä ratkaisuja etsittäessä on syytä muistaa, että kaikkien välimiesmenettelyyn osallisten on tehtävä parhaansa, jotta asia voidaan käsitellä tehokkaasti aiheuttamatta tarpeettomia kustannuksia ja viivästymistä.
  • tekniikka (mikrofonit, kamerat ja yhteydet) on syytä testata huolellisesti ennen käsittelyä
  • välimiesoikeuden, asianosaisten, asiamiesten ja todistajien osalta tulee huolehtia siitä, että sääntöjen mukainen luottamuksellisuus ja salassapito toteutuu (voivatko toimijat käyttää suljettuja tiloja toimistossaan tai kodeissaan)
  • miten välimiesoikeus voi huolehtia menettelyn integriteetistä (osalliset ovat tiloissaan yksin ja käsittelyyn osallistuvat tahot tunnistetaan käsittelyn alussa; välimiesmenettelyyn osalliset sopivat siitä, että ketkä voivat viestiä keskenään muille näkymättömiä viestintäkeinoja käyttäen menettelyn aikana)
  • voidaanko tietoturvasta huolehtia
  • onko tuomio täytäntöönpanokelpoinen sovellettavan prosessilain (lex arbitri) mukaan, jos päätös suullisesta käsittelystä tehdään vastoin toisen asianosaisen tahtoa
  • onko syytä käyttää post hearing briefejä, vaikka niistä alkuperäisen prosessiaikataulun mukaan ei olisi sovittukaan

Prosessiaikataulun muuttaminen ja tuomion määräajan pidentäminen

Välimiesoikeuden on sääntöjen mukaan prosessin alussa laadittava prosessiaikataulu. Jos prosessiaikataulua on olosuhteiden muuttumisen vuoksi tarpeen tarkistaa, välimiesoikeuden tulee toimittaa päivitetty prosessiaikataulu asianosaisille ja lautakunnalle viivytyksettä.

Jos prosessiaikataulun muuttaminen johtaa siihen, että lopullista välitystuomiota ei voida antaa sääntöjen mukaisessa määräajassa, välimiehen tulee hakea tuomion antamisen määräaikaan pidennystä välimieslautakunnalta. Välimiesmenettelysääntöjen mukaan tuomio on annettava 9 kuukauden kuluessa siitä, kun välimiesoikeus on saanut jutun asiakirjat lautakunnalta. Nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaan tuomio on annettava 3 kuukauden kuluessa.

Pyyntö välitystuomion määräajan pidentämisestä on perusteltava. Ennen pyynnön toimittamista lautakunnalle välimiehen tulee kuulla jutun asianosaisia tuomion määräajan pidentämisestä. Asianosaisten pidennyspyyntöä koskevat kannanotot tulee liittää lautakunnalle toimitettavaan hakemukseen.

Tallennettu kategorioihin Uutiset |