Pikavälimiehen määrääminen

Yleistä

Asianosainen voi hakea Keskuskauppakamarin välimieslautakunnalta pikavälimiehen määräämistä, jos turvaamistoimen tarve on asiassa niin kiireellinen, ettei asia voi odottaa välimiesoikeuden muodostamista. Asianosaisilla ei kuitenkaan ole tällaista oikeutta, jos he ovat sopineet, ettei riitaa ratkaistaessa noudateta pikavälimiestä koskevia määräyksiä.

Lautakunta määrää pikavälimiehen mahdollisuuksien mukaan kahden päivän kuluessa pikavälimiehen määräämistä koskevan hakemuksen ja hakemustalletuksen vastaanottamisesta.

Suosittelemme, että hakija perehtyy huolella Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen ja nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen (”säännöt”) soveltuviin määräyksiin ja erityisesti sääntöjen liitteen III pikaturvaamismenettelyä koskeviin määräyksiin ennen pikavälimiehen määräämistä koskevan hakemuksen toimittamista välimieslautakunnalle.


Menettelyn käynnistäminen

Hakijan on haettava pikavälimiehen määräämistä toimittamalla kirjallinen hakemus pikavälimiehen määräämiseksi välimieslautakunnalle.

Hakemus voidaan tehdä ennen välimiesmenettelyn vireille tuloa tai sen jälkeen. Hakemus on kuitenkin tehtävä ennen kuin lautakunta toimittaa jutun asiakirjat välimiesoikeudelle välimiesmenettelysääntöjen 25 §:n tai nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen 24 §:n mukaisesti. Määräajan jälkeen tehty hakemus jätetään tutkimatta.

Jos hakemus on tehty ennen välimiesmenettelyn aloittamishakemusta, mutta hakija ei toimita aloittamishakemusta 10 päivän kuluessa siitä, kun lautakunta vastaanotti hakemuksen, lautakunnan on lopetettava pikaturvaamismenettely. Lautakunta voi kuitenkin poikkeustapauksessa pidentää tätä määräaikaa asianosaisen tai pikavälimiehen perustellusta pyynnöstä.

Jos lautakunta hyväksyy hakemuksen, se antaa hakemuksen liitteineen tiedoksi vastaajalle sen jälkeen, kun hakija on maksanut hakemustalletuksen ja toimittanut 2.1 §:n nojalla mahdollisesti vaaditut kopiot.

Lautakunta määrää pikavälimiehen mahdollisuuksien mukaan kahden päivän kuluessa hakemuksen ja hakemustalletuksen vastaanottamisesta.

Kun lautakunta on määrännyt pikavälimiehen, sen on ilmoitettava tästä asianosaisille ja toimitettava hakemus sekä muut asianosaisilta mahdollisesti saadut asiakirjat pikavälimiehelle. Tämän jälkeen asianosaisen on toimitettava kirjalliset lausumat ja muut viestit suoraan pikavälimiehelle ja samanaikaisesti muille asianosaisille.

Sääntöjen liitteen III pikaturvaamismenettelyä koskevista määräyksistä löydätte lisätietoja asian käsittelystä pikaturvaamismenettelyssä.


Hakemuksessa pikavälimiehen määräämiseksi on oltava seuraavat tiedot:

(a) asianosaisten, heidän asiamiestensä tai muiden edustajiensa nimet ja yhteystiedot;

(b) jäljennös välityssopimuksesta tai sellaisen puuttuessa kuvaus välityssopimuksesta, jonka perusteella riita ratkaistaan;

(c) kuvaus sopimuksesta, muusta asiakirjasta tai oikeussuhteesta, josta riita aiheutuu tai johon se liittyy;

(d) lyhyt kuvaus hakemuksen ja välimiesmenettelyyn saatetun tai saatettavan riidan perustana olevista olosuhteista;

(e) ilmoitus hakijan turvaamistoimivaatimuksesta;

(f) perustelut sille, miksi hakija tarvitsee turvaamistoimen niin kiireellisesti, ettei asia voi odottaa välimiesoikeuden muodostamista;

(g) mahdollinen sopimus, jonka asianosaiset ovat tehneet välimiesmenettelyn paikasta, kielestä tai riidan ratkaisemisessa sovellettavasta laista tai muista oikeusohjeista; ja

(h) tosite 4 §:n hakemustalletuksen maksamisesta.

Jos hakija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, hakemuksessa tulisi ilmoittaa myös hakijan ALV-numero.

Hakemuksessa voi olla myös muita tietoja ja asiakirjoja, jotka edistävät hakemuksen nopeaa tutkimista.


Hakemustalletus

Hakijan on maksettava hakemuksen toimittamisen yhteydessä 25 000 euron hakemustalletus. Lautakunnan hallinnointimaksun ja kulujen osuus hakemustalletuksesta on 5 000 euroa ja pikavälimiehen palkkion ja kulujen osuus 20 000 euroa.

Hakemustalletus on maksettava Keskuskauppakamarin pankkitilille.

Pankki: Danske Bank
BIC/SWIFT: DABAFIHH
IBAN: FI18 8146 9710 0963 21
Maksun saaja: Keskuskauppakamari

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan maksun viestitiedoissa riidan asianosaisten nimet ja viittauksen ”Hakemustalletus pikaturvaamismenettelyssä”.

 

Kieli

Hakemus on laadittava kielellä, jonka asianosaiset ovat sopineet välimiesmenettelyn kieleksi. Sopimuksen puuttuessa aloittamishakemus on laadittava kielellä, jolla välityssopimus on kirjoitettu.

 

Hakemuksen toimittaminen

Hakemus tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen info@arbitration.fi ja mielellään myös sähköpostitse lautakunnan pääsihteerille (sanna.kaistinen@arbitration.fi).

Lautakunta voi tarvittaessa erikseen pyytää asianosaista toimittamaan sähköpostitse toimitetun hakemuksen liitteineen paperikopiona tai toimittamaan paperikopioista useampia kappaleita.

Postitse:

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta
PL 1000
00101 HELSINKI

Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 17 (World Trade Center Helsinki)

 

Hakijoita pyydetään olemaan etukäteen yhteydessä välimieslautakunnan sihteeristöön ja ilmoittamaan aikomuksestaan toimittaa lautakunnalle hakemus pikavälimiehen määräämiseksi. Yhteydenotot ensisijaisesti puhelimitse pääsihteeri Sanna Kaistiselle, puh. 050 307 8327.

Sihteeristön yhteystiedot