FAI välimiesmenettely –prosessikaavio (1.1.2020 voimaan tulleiden sääntöjen mukainen menettely)

VÄLIMIESMENETTELYN ALOITTAMINEN 2 kuukautta
MENETTELY VÄLIMIESOIKEUDESSA 9 kuukautta (tai 3 kuukautta nopeutetussa välimiesmenettelyssä)
LOPULLINEN MAKSU 1 kuukausi

> Tämä prosessi kestää noin 12 kuukautta (normaali välimiesmenettely) tai 6 kuukautta (nopeutettu välimiesmenettely)

MITÄ ON VÄLIMIESMENETTELY?

Kenelle: ASIANOSAISET ja ASIAMIEHET

LISÄTIETOJA:

Välimiesmenettely on vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino. Kaupallisissa sopimuksissa se on yleisimmin käytetty riidanratkaisumuoto erityisesti seuraavista syistä:

  • Nopeus: Välimiesmenettely on nopeampaa kuin oikeudenkäynti valtion tuomioistuimessa.
  • Joustavuus: Asianosaiset voivat halutessaan valita välimiehen/välimiehet ja räätälöidä välimiesmenettelyn yksilöllisten tarpeidensa mukaan.
  • Asiantuntemus: Asianosaiset voivat valita välimiehet, joilla on asiaan liittyvää erityisasiantuntemusta.
  • Luottamuksellisuus: Toisin kuin tuomioistuinmenettely, FAI-välimiesmenettely on luottamuksellista.
  • Lopullisuus: Asiassa annettava päätös on lopullinen.

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta (FAI) hallinnoi kotimaisia ja kansainvälisiä välimiesmenettelyjä, jotka käydään Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen tai nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Asianosaisten välillä on oltava välityssopimus ennen kuin välimiesmenettely voidaan aloittaa.

LISÄTIETOJA:

Jos välityssopimusta ei ole, voi välimiesmenettelystä sopia tekemällä välityssopimuksen. FAI:n mallivälityslausekkeet löytyvät täältä.

Vaihtoehtoisesti asianosaiset voivat harkita muita riidanratkaisukeinoja, kuten sovittelua. FAI:n mallisovittelulausekkeet löytyvät täältä.

Lisätietoja sovittelusta löytyy täältä.

LISÄTIETOJA:

Laskurillamme voi arvioida välimiesmenettelyn kokonaiskustannukset ilman asianosaisten oikeudenkäyntikuluja (esim. asiamiehet, todistajat, asiantuntijat).

LISÄTIETOJA:

FAI hallinnoi kotimaisia ja kansainvälisiä välimiesmenettelyjä, jotka käydään Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen tai nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Asianosaiset voivat sopia, että FAI nimeää välimiesoikeuden, vaikka itse välimiesmenettelyyn ei sovelleta FAI:n sääntöjä. Tällöin kyse on ns. ad hoc -välimiesmenettelystä. Lisätietoja löytyy täältä.

MITEN VÄLIMIESMENETTELY ALOITETAAN?

Kenelle: FAI, ASIANOSAISET & ASIAMIEHET

Välimiesmenettelyn aloittamiseksi kantajan tulee toimittaa FAI:lle hakemus välimiesmenettelyn aloittamiseksi.

MAKSU:

Kantajan on maksettava aloittamishakemuksen yhteydessä hakemusmaksu, jota ei palauteta maksajalle.

Lisätietoja hakemusmaksusta löytyy täältä.

Maksu suoritetaan FAI:n pankkitilille. Maksuohjeet löytyvät täältä.

LISÄTIETOJA:

Voit käyttää halutessasi hakemuslomaketta, joka löytyy täältä. Lisätietoja välimiesmenettelyn aloittamisesta löytyy täältä.

Vastaanotettuaan hakemuksen välimiesmenettelyn aloittamiseksi vastaajan tulee toimittaa vastaus hakemukseen. Vastauksessa vastaaja voi esittää toimivaltaväitteen, vastakanteen tai kuittausvaatimuksen.

MAKSU:

Vastakanteesta tai kuittausvaatimuksesta on maksettava hakemusmaksu. Lisätietoja hakemusmaksusta löytyy täältä. Maksu suoritetaan FAI:n pankkitilille. Maksuohjeet löytyvät täältä.

AIKATAULU:

Vastaus, vastakanne tai kuittausvaatimus on toimitettava 21 päivän (nopeutetussa välimiesmenettelyssä 15 päivän) kuluessa siitä, kun vastaaja on vastaanottanut hakemuksen välimiesmenettelyn aloittamiseksi.

LISÄTIETOJA:

Voit käyttää halutessasi vastauslomaketta, joka löytyy täältä.

Asianosaiset voivat sopia välimiesten lukumäärästä. Jos asianosaiset eivät sovi välimiesten lukumäärästä, FAI päättää välimiesten lukumäärän. FAI vahvistaa kaikki välimiehet: asianosaisten nimeämät välimiehet, asianosaisten nimeämien välimiesten nimeämät välimiehet ja FAI:n määräämät välimiehet.

LISÄTIETOJA:

Lisätietoja välimiesten nimeämisestä ja määräämisestä löytyy täältä. Lisätietoa välimiesten vahvistamisesta löytyy täältä.

FAI määrää asianosaiset maksamaan kuluennakon välimiesmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

LISÄTIETOJA:

Lisätietoja kuluennakosta löytyy täältä.

FAI toimittaa asiakirjat välimiesoikeudelle, kun välimies/välimiehet on vahvistettu ja mahdollinen kuluennakko on kokonaisuudessaan maksettu.

MITÄ TAPAHTUU VÄLIMIESMENETTELYN AIKANA?

Kenelle: VÄLIMIESOIKEUS, ASIANOSAISET, ASIAMIEHET, ASIANTUNTIJAT & TODISTAJAT

Järjestäytymisistunnossa sovitaan asian jatkokäsittelystä ja aikataulusta.

LISÄTIETOJA:

Lisätietoja järjestäytymisistunnosta löytyy täältä.

Kantajan on toimitettava kannekirjelmänsä vastaajalle ja kullekin välimiehelle sovitussa määräajassa.

LISÄTIETOJA:

Lisätietoja kannekirjelmästä löytyy täältä.

Vastaajan on toimitettava vastauksensa kantajalle ja kullekin välimiehelle sovitussa määräajassa. Mahdollinen toimivaltaväite ja pääsääntöisesti myös vastakanne tai kuittausvaatimus on esitettävä viimeistään tässä vaiheessa.

LISÄTIETOJA:

Lisätietoja vastaajan vastauksesta löytyy täältä.

Asianosaiset voivat toimittaa lisäkirjelmiä ja kirjallisia todistajankertomuksia, jos välimiesoikeuden kanssa on niistä sovittu.

LISÄTIETOJA:

Lisätietoja lisäkirjelmistä löytyy täältä.

Suullinen käsittely järjestetään todistajien ja asiantuntijoiden kuulemiseksi. (Nopeutetussa välimiesmenettelyssä suullinen käsittely pidetään vain, jos asianosainen sitä pyytää ja välimies katsoo sen tarpeelliseksi.)

LISÄTIETOJA:

Lisätietoja suullisesta käsittelystä löytyy täältä.

Välimiesoikeus julistaa menettelyn päättyneeksi. Välimiesoikeus käy läpi kaiken jutussa esitetyn aineiston.

LISÄTIETOJA:

Lisätietoja menettelyn päättämisestä löytyy täältä.

FAI määrää välimiesmenettelyn kustannukset.

LISÄTIETOJA:

Lisätietoja välimiesmenettelyn kustannusten määräämisestä löytyy täältä. Yksityiskohtaista tietoa maksuista ja palkkioista löytyy täältä.

Välimiesoikeus antaa päätöksen asiassa (ns. lopullinen välitystuomio). Päätös on lopullinen ja sitoo asianosaisia.

AIKATAULU:

Lopullinen päätös on annettava 9 kuukauden (nopeutetussa välimiesmenettelyssä 3 kuukauden) kuluessa siitä, kun välimiesoikeus on saanut jutun asiakirjat FAI:lta.

MITÄ TAPAHTUU LOPULLISEN PÄÄTÖKSEN JÄLKEEN?

Kenelle: FAI, VÄLIMIESOIKEUS & ASIANOSAISET

Välimiesoikeus päättää lopullisessa päätöksessään, kuka/ketkä asianosaisista maksavat välimiesmenettelyn kustannukset.

MAKSU:

FAI maksaa välimiesmenettelyn kustannukset kuluennakosta.

AIKATAULU:

Jos maksut ja palkkiot laskutetaan, ne on maksettava 30 päivän kuluessa lopullisen päätöksen antamisesta.

Lopullinen päätös voidaan tarvittaessa panna täytäntöön tuomioistuimessa.

Kuvakkeiden selitys:

  • Aikataulu
  • Maksuohjeet
  • Lisätietoja

  • Kirjelmien toimittaminen
  • Osallistumista vaaditaan