Välimiesmenettelyn aloittaminen

Lähetä hakemus välimiesmenettelyn aloittamiseksi (“aloittamishakemus”) lautakunnalle.

Aloittamishakemuksessa on oltava

(a) asianosaisten, niiden asiamiesten tai muiden edustajien nimet ja yhteystiedot;

(b) jäljennös välityssopimuksesta tai sellaisen puuttuessa kuvaus välityssopimuksesta, jonka perusteella riita ratkaistaan;

(c) kuvaus sopimuksesta, muusta asiakirjasta tai oikeussuhteesta, josta riita aiheutuu tai johon se liittyy;

(d) lyhyt kuvaus riidan luonteesta ja olosuhteista, joihin vaatimukset perustuvat;

(e) kunkin välityssopimuksen ja siihen liittyvän vaatimuksen yksilöinti, jos vaatimuksia esitetään useamman kuin yhden välityssopimuksen perusteella;

(f) alustava ilmoitus vaatimuksista määrineen ja, jos vaatimus koskee muuta kuin rahasuoritusta, arvio tällaisen vaatimuksen rahamääräisestä arvosta;

(g) kantajan käsitys välimiesten lukumäärästä (ei nopeutetussa välimiesmenettelyssä), välimiesmenettelyn kielestä ja paikasta sekä riidan ratkaisemisessa sovellettavasta laista tai muista oikeusohjeista;

(h) jos välimiehiä on välityssopimuksen mukaan kolme, ilmoitus kantajan nimeämästä välimiehestä yhteystietoineen, elleivät asianosaiset ole toisin sopineet;

(i) kantajan mahdollinen käsitys siitä, että nopeutetun menettelyn säännöt soveltuisivat asian käsittelyyn paremmin kuin välimiesmenettelysäännöt (tai jos asiassa sovelletaan nopeutetun menettelyn sääntöjä, kantajan mahdollinen käsitys siitä, että välimiesmenettelysäännöt soveltuisivat asian käsittelyyn paremmin kuin nopeutetun menettelyn säännöt); ja

(j) tosite 7 §:n hakemusmaksun maksamisesta.

Ilmoita lisäksi seuraavat tiedot:

– kantajan ALV-numero, jos kantaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

– kantajan laskutusosoite, jos se on eri kuin kantajan posti- tai käyntiosoite.

Halutessasi voit käyttää hakemuslomaketta.

Hakemusmaksun maksaminen

Kantajan on maksettava aloittamishakemuksen yhteydessä liitteen II 1 §:n hakemusmaksu.

Lisätietoja hakemusmaksun maksamisesta

Kieli

Aloittamishakemus on laadittava kielellä, jonka asianosaiset ovat sopineet välimiesmenettelyn kieleksi. Sopimuksen puuttuessa aloittamishakemus on laadittava kielellä, jolla välityssopimus on kirjoitettu.

Hakemuksen toimittaminen

Aloittamishakemus voidaan toimittaa postitse, telefaksitse, sähköpostitse tai tuomalla se lautakunnalle. Sähköpostia käytettäessä välimieslautakunta suosittelee turvapostia (secure.arbitration.fi) tavallisen sähköpostin sijaan. Palvelun käyttäminen on ilmaista, helppoa ja turvallista. Käyttöohje turvapostin lähettämiseen täällä.

Lautakunta voi tarvittaessa erikseen pyytää asianosaista toimittamaan sähköpostitse toimitetun hakemuksen liitteineen paperikopiona tai toimittamaan paperikopioista useampia kappaleita.

Postiosoite:

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta
PL 1000
00101 HELSINKI

Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 17 (World Trade Center Helsinki)

Turvaposti: secure.arbitration.fi

Sähköposti: info@arbitration.fi

Telefaksi: 09 4242 6257

 

Turvapostin lähettäminen

Välimieslautakunta suosittelee kaikkien salassa pidettävien asiakirjojen ja viestien toimittamiseen turvapostia tavallisen sähköpostin sijaan. Välimieslautakunnan turvaposti mahdollistaa viestien turvallisen lähettämisen ja vastaanottamisen luottamuksellisesti välimieslautakunnan yleiseen sähköpostiin (info@arbitration.fi) sekä henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin (etunimi.sukunimi@arbitration.fi).

Turvapostin käyttöohje