Skiljeförfarandet

Skiljeförfarandet är ett vedertaget alternativ till domstolsförfarandet vid lösandet av tvister i affärslivet. Skiljeförfarandets fördelar är dess snabbhet, flexibilitet och konfidentiella karaktär.

Partena kan komma överens, till exempel i ett skriftligt skiljeavtal eller i bolagsordningen, att eventuella stridigheter mellan parterna löses i skiljeförfarande.  Skiljeklausuler används ofta till exempel i delägar-, konsult-, distributions- och IT-avtal.

Skiljeförfarandets fördelar

• Skiljeförfarandet är flexibelt vilket betyder att parterna får fritt överenskomma om förfarandet.

• Skiljedomen är slutlig.

• Skiljeförfarandet är snabbt.

• Skiljeförfarandet är konfidentiellt.

• I internationella tvister är fördelen med skiljeförfarandet att skiljedomen kan ofta lättare verkställas än domstolens dom. New York-konventionen från år 1958 berör erkännande och verkställande av utländska skiljedomar.  På grund av konventionen kan till exempel en i Finland given skiljedom verkställas nästan överallt i världen.

Modellklausulerna underlättar upprättandet av avtalet

Centralhandelskammaren rekommenderar företag att använda modellklausuler i sina avtal.