Ad hoc -förfarandet

Partena kan komma överens om att skiljedomsinstitutet utser skiljenämnden även om institutets regler inte tillämpas på skiljeförfarandet. Det är då fråga om ett s.k. ad hoc -förfarande i enlighet med lagen om skiljeförfarande (967/1992, ”skiljeförfarandelagen”).

Enligt skiljeförfarandelagen påbörjas ett ad hoc -förfarande genom att käranden delger svaranden ett skriftligt meddelande om påbörjande av skiljeförfarande (skiljeförfarandelagen 12.1 § och 21 §). Institutet kan inte påbörja ett ad hoc -förfarande. Institutet kan enbart utse skiljenämnden i ett ad hoc -förfarande som påbörjats av käranden.

Beroende på innehållet i skiljeavtalet kan institutet utse en ensam skiljeman, utse en ordförande i en skiljenämnd bestående av tre skiljemän, utse skiljenämndens samtliga medlemmar eller utse en skiljeman istället för en part som försummat sin skyldighet att utse en skiljeman. Innan institutet utser en skiljeman ger den svaranden tillfälle att bli hörd.

 

Ansökan gällande utseende av skiljenämnd

Efter att käranden har påbörjat ett ad hoc -förfarande ska käranden skicka ansökan gällande utseende av skiljenämnd till Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut. Ansökan ska innehålla:

1. parterna och deras ombuds namn, yrken och kontaktuppgifter;
2. en sammanfattande redogörelse om tvisten;
3. en preliminär anmälan om kärandens yrkanden och deras värde i euro;
4. en anmälan om vem käranden eventuellt utser som skiljeman och skiljemannens kontaktuppgifter;
5. en kopia på handlingen som käromålet baserar sig på och skiljeavtalet, om det inte ingår i det först nämnda; och
6. en kopia av det meddelande om påbörjande av skiljeförfarande som avses i skiljeförfarandelagen 12.1 § och som käranden har delgivit till svaranden.

 

Avgift

Avgiften för utseende av skiljenämd är EUR 3 000.

Avgiften betalas på Centralhandelskammarens konto:

Bifoga kvitto på betald avgift till ansökan.

 

Svarandens yttrande

Svarandens yttrande ska innehålla:

1. preliminärt yttrande om kärandens yrkanden;
2. yttrande om antalet skiljemän; och
3. anmälan om vem svaranden utser som skiljeman och skiljemannens kontaktuppgifter.