Skiljeklausul

Följande modellklausuler kan användas då parterna avtalar om skiljeförfarande i enlighet med Centralhandelskammarens skiljedomsregler.

Engelska
Finska
Svenska
Spanska
Tyska
Ryska


Svenska

Vanlig skiljeklausul:

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler.

Notera: Parterna rekommenderas dessutom att överväga följande tillägg:

(a) Skiljenämnden ska bestå av [en skiljeman / tre skiljemän].
(b) Skiljeförfarandets säte ska vara [stad och land].
(c) Språket för skiljeförfarandet ska vara [ange språk].

Skiljeklausul utan interimistisk skiljeman:

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Bestämmelserna gällande interimistisk skiljeman ska inte tillämpas.

Notera: Parterna rekommenderas dessutom att överväga följande tillägg:

(a) Skiljenämnden ska bestå av [en skiljeman / tre skiljemän].
(b) Skiljeförfarandets säte ska vara [stad och land].
(c) Språket för skiljeförfarandet ska vara [ange språk].

 

Engelska

Standard arbitration clause:

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or validity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Finland Chamber of Commerce.

Note: Parties may wish to consider adding:

(a) The number of arbitrators shall be [one / three].
(b) The seat of arbitration shall be [town and country].
(c) The language of the arbitration shall be [ ].

Arbitration clause without Emergency Arbitrator:

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or validity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Finland Chamber of Commerce. The Emergency Arbitrator provisions shall not apply.

Note: Parties may wish to consider adding:

(a) The number of arbitrators shall be [one / three].
(b) The seat of arbitration shall be [town and country].
(c) The language of the arbitration shall be [ ].

 

Finska

Tavallinen välityslauseke:

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

Huomautus: Osapuolten suositellaan lisäksi harkitsevan seuraavista seikoista sopimista:

(a) Välimiesoikeus on [yksijäseninen / kolmijäseninen].
(b) Välimiesmenettelyn paikka on [kaupunki ja maa].
(c) Välimiesmenettelyn kieli on [mainittava kieli].

Välityslauseke ilman pikaturvaamismenettelyä:

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Pikaturvaamismenettelyä koskevia määräyksiä ei kuitenkaan sovelleta riidan ratkaisemisessa.

Huomautus: Osapuolten suositellaan lisäksi harkitsevan seuraavista seikoista sopimista:

(a) Välimiesoikeus on [yksijäseninen / kolmijäseninen].
(b) Välimiesmenettelyn paikka on [kaupunki ja maa].
(c) Välimiesmenettelyn kieli on [mainittava kieli].

 

Spanska
Cláusula modelo standard:

Toda disputa, controversia o reclamación que derive del presente contrato o guarde relación con él, o el incumplimiento, terminación o validez del mismo, será resuelta definitivamente mediante arbitraje conforme al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Finlandia.

Nota: Las partes pueden también agregar lo siguiente:

(a) “El número de árbitros debe ser [uno / tres].”
(b) “La sede del arbitraje será [indicar la ciudad y país].”
(c) “El idioma del arbitraje debe ser [indicar el idioma].”

Cláusula modelo sin árbitro de emergencia:

Toda disputa, controversia o reclamación que derive del presente contrato o guarde relación con él, o el incumplimiento, terminación o validez del mismo, será resuelta definitivamente mediante arbitraje conforme al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Finlandia. Las disposiciones sobre el árbitro de emergencia no serán aplicables.

Nota: Las partes pueden también agregar lo siguiente:

(a) “El número de árbitros debe ser [uno / tres].”
(b) “La sede del arbitraje será [indicar la ciudad y país].”
(c) “El idioma del arbitraje debe ser [indicar el idioma].”

 

Tyska
Standardklausel:

Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, einschließlich Streitigkeiten über dessen Verletzung, Beendigung, Gültigkeit oder Nichtigkeit, werden durch ein Schiedsverfahren nach der Schiedsgerichtsordnung der Handelskammer Finnlands endgültig entschieden.

Anmerkung: Die Parteien sollten in Betracht ziehen, Folgendes hinzuzufügen:

(a) Die Streitigkeit soll durch [einen/drei] Schiedsrichter entschieden werden.
(b) Der Sitz des Schiedsverfahrens ist [Stadt und Land].
(c) Die Sprache des Schiedsverfahrens ist [Sprache].

Standardklausel ohne Eilschiedsrichter:

Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, einschließlich Streitigkeiten über dessen Verletzung, Beendigung, Gültigkeit oder Nichtigkeit, werden durch ein Schiedsverfahren nach der Schiedsgerichtsordnung der Handelskammer Finnlands endgültig entschieden. Die Bestimmungen zum Eilschiedsrichterverfahren finden keine Anwendung.

Anmerkung: Die Parteien sollten in Betracht ziehen, Folgendes hinzuzufügen:

(a) Die Streitigkeit soll durch [einen/drei] Schiedsrichter entschieden werden.
(b) Der Sitz des Schiedsverfahrens ist [Stadt und Land].
(c) Die Sprache des Schiedsverfahrens ist [Sprache].

 

Ryska
Стандартная арбитражная оговорка:

Любые споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, его нарушением, расторжением или действительностью, подлежат окончательному разрешению в порядке арбитража в соответствии с Арбитражным регламентом Торговой палаты Финляндии.

Примечание: Стороны также могут добавить:

(a) Количество арбитров – [один/три].
(b) Место арбитража – [город и страна].
(c) Язык арбитража – [указать].

Арбитражная оговорка, исключающая привлечение Чрезвычайного арбитра:

Любые споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, его нарушением, расторжением или действительностью, подлежат окончательному разрешению в порядке арбитража в соответствии с Арбитражным регламентом Торговой палаты Финляндии. Положения о Чрезвычайном арбитре не применяются.

Примечание: Стороны также могут добавить:

(a) Количество арбитров – [один/три].
(b) Место арбитража – [город и страна].
(c) Язык арбитража – [указать].