Skiljeförfarandets kostnader

Kostnaderna för skiljeförfarandet omfattar:

  • skiljenämndens arvoden;
  • skiljemännens resekostnader och andra omkostnader;
  • kostnader som skiljenämnden ådragit sig genom användning av experter och annan assistans som fordrats av skiljenämnden;
  • den administrativa avgiften och institutets omkostnader; och
  • parts rättegångskostnader och andra kostnader i anslutning till skiljeförfarandet, om part har krävt ersättning för sådana kostnader och i den mån skiljenämnden anser att beloppet på kostnaderna är skäligt.

Om parterna inte kommit överens om annat ansvarar den part som förlorar ärendet i regel för skiljeförfarandets kostnader.

Skiljenämndens arvoden och omkostnader

Skiljedomsinstitutet fastställer skiljenämndens arvoden. Institutet fastställer kostnaderna för en ensam skiljeman eller skiljenämndens ordförande i enlighet med tabell B (bilaga 2 till reglerna).

Vid fastställandet av skiljenämndens arvoden beaktar institutet utöver det omtvistade värdet även ärendets komplexitet, den tid som skiljemannen använt på ärendets handläggning samt den noggrannhet och effektivitet som skiljemannen uppvisat.

Institutets administrativa avgift

Institutet fastställer beloppet av den administrativa avgiften i enlighet med tabell A (bilaga 2 till reglerna).