Ansökningsavgift

Regler, i kraft fr.o.m. den 1 januari 2020

En ansökningsavgift ska betalas i samband med att påkallelseskriften inges, i samband med att ett genkäromål eller kvittningsyrkande framställs i enlighet med § 8 i reglerna eller i samband med att en anslutningsansökan inges i enlighet med § 11 i reglerna.

  • Ansökningsavgift vid skiljeförfarande i enlighet med skiljedomsreglerna: EUR 3 000
  • Ansökningsavgift vid skiljeförfarande i enlighet med reglerna för förenklat skiljeförfarande: EUR 2 500

Ansökningsavgiften är inte föremål för mervärdesskatt.

Ansökningsavgiften återbetalas inte. Ansökningsavgiften utgör en del av den administrativa avgiften som avses i bilaga II, § 3 och den räknas av från parts andel av förskottsbeloppet enligt bilaga II, § 2.

Ansökningsavgiften ska betalas in på Centralhandelskammarens bankkonto.

Kvitto på erlagd ansökningsavgift ska bifogas till påkallelseskriften, till svarandens svar (om svaranden framställer ett genkäromål eller kvittningsyrkande) och till anslutningsansökan.

Regler, i kraft fr.o.m. den 1 juni 2013

En ansökningsavgift ska betalas i samband med att påkallelseskriften inges, i samband med att ett genkäromål eller kvittningsyrkande framställs i enlighet med § 8 i reglerna eller i samband med att en anslutningsansökan inges i enlighet med § 10 i reglerna.

Ansökningsavgift vid skiljeförfarande i enlighet med skiljedomsreglerna:

  • EUR 3 000 om beloppet på yrkandena inte överstiger EUR 2 000 000
  • EUR 5 000 om beloppet på yrkandena är mellan EUR 2 000 001 och EUR 10 000 000
  • EUR 8 000 om beloppet på yrkandena överstiger EUR 10 000 000
  • Om ett penningvärde på yrkandena inte går att fastställa är ansökningsavgiften EUR 5 000.

Ansökningsavgift vid skiljeförfarande i enlighet med reglerna för förenklat skiljeförfarande:

  • EUR 2 500 om beloppet på yrkandena inte överstiger EUR 2 000 000
  • EUR 5 000 om beloppet på yrkandena är mellan EUR 2 000 001 och EUR 10 000 000
  • EUR 8 000 om beloppet på yrkandena överstiger EUR 10 000 000
  • Om ett penningvärde på yrkandena inte går att fastställa är ansökningsavgiften EUR 5 000.

Ansökningsavgiften är inte föremål för mervärdesskatt.

Ränteyrkanden tas inte i beaktande vid beräknandet av det omtvistade värdet. Om beloppet på ränteyrkandena överstiger beloppet av kapitalyrkandet ska dock ränteyrkandet istället för kapitalyrkandet beaktas vid beräknandet av det omtvistade värdet.

Belopp i annan valuta än euro ska omvandlas till euro enligt växelkursen under den dag som påkallelseskriften inlämnats till institutet eller då ett nytt yrkande, genkäromål eller kvittningsyrkande inlämnats eller då ett yrkande ändrats.

Ansökningsavgiften återbetalas inte. Ansökningsavgiften utgör en del av den administrativa avgiften som avses i bilaga II, § 4 och den räknas av från parts andel av förskottsbeloppet enligt bilaga II, § 2.

Ansökningsavgiften ska betalas in på Centralhandelskammarens bankkonto.

Kvitto på erlagd ansökningsavgift ska bifogas till påkallelseskriften, till svarandens svar (om svaranden framställer ett genkäromål eller kvittningsyrkande) och till anslutningsansökan.