Användningsvillkor

Dessa villkor tillämpas på Centralhandelskammarens skiljedomsinstituts (nedan ”institutet”) internetsidor (nedan ”sidorna”) och användningen av dem.

Upprätthållandet av sidorna

Institutet upprätthåller sidorna. Sidorna presenteras så som de är. Institutet har rätt att när som helst ändra på innehållet i sidorna, deras verksamhet eller dessa användningsvillkor eller begränsa användningen av sidorna eller låta bli att upprätthålla dem.

Sidorna har upprättats omtänksamt och med beaktande av lag och god sed och syftet är att uppdatera sidorna vid behov. Institutet eller Centralhandelskammaren garanterar dock inte riktigheten, fullständigheten eller tidsenlighet av de uppgifter som presenteras på sidorna.

Upphovsrättigheter

Institutet ha upphovsrätt till materialet som publiceras på sidorna. Ifall upphovsrätten till någon del tillhör en tredje part, har institutet eller Centralhandelskammaren användningsrätt till materialet. Material får användas enligt gällande upphovsrättslag (404/1961) och annan lagstiftning. Vid användning av materialet skall källan uppges.

Institutet har inte upphovsrätt till lagar, förordningar, myndigheters eller andra offentliga organs beslut och utlåtanden eller övrig material avsett i upphovsrättslagens 9 §.

Kommersiella kännetecken som finns på sidorna är institutets, Centralhandelskammarens eller tredje partens varumärken.

Ansvarsfrihet

Institutet eller Centralhandelskammaren ansvarar inte för skada som orsakas av användning av information på sidorna, brister eller fel i sidorna eller av att sidorna inte står till förfogande.

Institutet eller Centralhandelskammaren ansvarar inte heller för tjänster producerade av tredje parter, även om det hänvisas till sådana tjänster på sidorna, och inte heller för länkar på sidorna eller sidor och informationen som kan nås via dessa länkar.