Inledande av skiljeförfarande

Skicka påkallelseskriften till institutet.

Påkallelseskriften ska innehålla:

(a) parternas, deras ombuds eller andra representanters namn och kontaktuppgifter;

(b) en kopia av det skiljeavtal som åberopas eller, om skiljeavtalet saknas, en beskrivning av skiljeavtalets innehåll;

(c) en beskrivning av det avtal eller andra rättsliga instrument eller förhållande med anledning av vilket eller i anslutning till vilket tvisten uppstår;

(d) en kort redogörelse av tvistens karaktär och de förhållanden som ger upphov till yrkandena;

(e) om yrkanden framställs på basis av fler än ett skiljeavtal, en identifiering för varje yrkande av det skiljeavtal på basis av vilket yrkandet framställs;

(f) preliminära uppgifter om kärandens yrkanden samt deras belopp och om kärandens yrkande gäller något annat än en penningprestation, en uppskattning av yrkandets penningvärde;

(g) kärandens uppfattning om eller förslag till antal skiljemän (inte i förenklade skiljeförfaranden), till språk, till säte samt till den lag eller de rättsregler på basis av vilka tvisten ska avgöras;

(h) om antalet skiljemän enligt skiljeavtalet är tre och om parterna inte har kommit överens om annat, namn på och kontaktuppgifter till den skiljeman som nomineras av käranden;

(i) kärandens eventuella uppfattning om att reglerna för förenklat skiljeförfarande vore mer lämpliga för handläggningen av skiljeförfarandet än reglerna (eller om reglerna för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas på förfarandet, kärandens eventuella uppfattning om att skiljedomsreglerna vore mer lämpliga för handläggningen av skiljeförfarandet än reglerna); och

(j) bevis på betalning av den ansökningssavgift som avses i § 7.

Ange dessutom följande information:

– kärandens momsnummer, om käranden är införd i registret för mervärdesskatteskyldiga
– kärandens faktureringsadress om den inte är samma som kärandens postadress eller besöksadress.

Betalning av ansökningsavgiften

I samband med att påkallelseskriften inges ska käranden betala den ansökningsavgift som avses i § 1 i bilaga II.

Tilläggsinformation angående betalning av ansökningsavgiften.

Språk

Påkallelseskriften ska inges på skiljeförfarandets språk i enlighet med parternas avtal. Om parterna inte har avtalat om skiljeförfarandets språk ska påkallelseskriften inges på det språk som skiljeavtalet är skrivet på.

Översändande av påkallelseskriften

Påkallelseskriften kan översändas per post, med fax eller med e-post eller så kan den hämtas till institutet.

Institutet får vid behov separat begära att en part tillhandahåller en papperskopia av ett elektroniskt översänt dokument eller att en part tillhandahåller ytterligare kopior av en papperskopia.

Med post:

Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut
PL 1000
00101 Helsingfors

Besöksadress: Alexandersgatan 17 (World Trade Center Helsingfors)

Skyddad e-post: secure.arbitration.fi
Instruktioner för skyddad e-post

Fax: 09 4242 6257

E-post: info@arbitration.fi