Inledande av skiljeförfarande

Skicka påkallelseskriften till institutet.

Påkallelseskriften ska innehålla:

(a) parternas, deras ombuds eller andra representanters namn och kontaktuppgifter;

(b) en kopia av det skiljeavtal som åberopas eller, om skiljeavtalet saknas, en beskrivning av skiljeavtalets innehåll;

(c) en beskrivning av det avtal eller andra rättsliga instrument eller förhållande med anledning av vilket eller i anslutning till vilket tvisten uppstår;

(d) en kort redogörelse av tvistens karaktär och de förhållanden som ger upphov till yrkandena;

(e) om yrkanden framställs på basis av fler än ett skiljeavtal, en identifiering för varje yrkande av det skiljeavtal på basis av vilket yrkandet framställs;

(f) preliminära uppgifter om kärandens yrkanden samt deras belopp och om kärandens yrkande gäller något annat än en penningprestation, en uppskattning av yrkandets penningvärde;

(g) kärandens uppfattning om eller förslag till antal skiljemän (inte i förenklade skiljeförfaranden), till språk, till säte samt till den lag eller de rättsregler på basis av vilka tvisten ska avgöras;

(h) om antalet skiljemän enligt skiljeavtalet är tre och om parterna inte har kommit överens om annat, namn på och kontaktuppgifter till den skiljeman som nomineras av käranden; och

(i) bevis på betalning av den ansökningssavgift som avses i § 7.

Ange dessutom följande information:

– kärandens momsnummer, om käranden är införd i registret för mervärdesskatteskyldiga
– kärandens faktureringsadress om den inte är samma som kärandens postadress eller besöksadress.

Betalning av ansökningsavgiften

I samband med att påkallelseskriften inges ska käranden betala den ansökningsavgift som avses i § 1 i bilaga II.

Tilläggsinformation angående betalning av ansökningsavgiften.

Språk

Påkallelseskriften ska inges på skiljeförfarandets språk i enlighet med parternas avtal. Om parterna inte har avtalat om skiljeförfarandets språk ska påkallelseskriften inges på det språk som skiljeavtalet är skrivet på.

Exemplar

Påkallelseskriften ska inges till institutet i så många exemplar som behövs för att förse varje part, varje skiljeman och institutet med ett exemplar var.

Översändande av påkallelseskriften

Påkallelseskriften kan översändas per post, med fax eller med e-post eller så kan den hämtas till institutet.

Om påkallelseskriften översänds med e-post eller fax ska käranden inge till institutet ett tillräckligt antal exemplar av påkallelseskriften med bilagor inom tre dagar från sändandet av e-posten eller faxen.

Med post:

Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut
PL 1000
00101 Helsingfors

Besöksadress: Alexandersgatan 17 (World Trade Center Helsingfors)

Fax: 09 4242 6257

E-post: info@arbitration.fi