Sovittelun aloittaminen

Asianosaisen, joka haluaa aloittaa sovittelusääntöjen mukaisen sovittelun, tulee toimittaa hakemus sovittelun aloittamiseksi lautakunnalle.

 

Aloittamishakemuksessa on oltava:

– asianosaisten ja heidän mahdollisten asiamiestensä nimet ja yhteystiedot;

– jäljennös sovittelusopimuksesta, jonka perusteella riita ratkaistaan, jos asianosaiset ovat laatineet kirjallisen sopimuksen riidan ratkaisemisesta sovittelusääntöjen perusteella, tai kuvaus asianosaisten välisestä muunlaisesta yhteisymmärryksestä ryhtyä FAI-sovitteluun;

– lyhyt kuvaus asiasta sisältäen arvion asian rahamääräisestä arvosta, mikäli mahdollista;

– ilmoitus kaikkien asianosaisten yhdessä nimeämästä sovittelijasta, tai elleivät asianosaiset ole yhdessä nimenneet sovittelijaa, ilmoitus asianosaisten sopimuksesta tai ehdotuksesta lautakunnan määräämältä sovittelijalta edellytettävistä ominaisuuksista;

– kuvaus mahdollisista aikarajoista asian käsittelylle sovittelussa; ja

– tosite sovittelusääntöjen liitteen I 1 §:n mukaisen hakemusmaksun maksamisesta.

 

Ilmoita hakemuksessa lisäksi seuraavat tiedot:

– asianosaisen ALV-numero, jos kantaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
– asianosaisen laskutusosoite, jos se on eri kuin asianosaisen posti- tai käyntiosoite.

 

Hakemusmaksu

Asianosaisen on maksettava aloittamishakemuksen yhteydessä sovittelusääntöjen liitteen I 1 §:n mukainen hakemusmaksu. Hakemusmaksu on EUR 1 500 ja se luetaan osaksi hallinnointimaksua.

Lisätietoja hakemusmaksun maksamisesta

 

Kieli

Jos asianosaiset ovat sopineet sovittelussa käytettävästä kielestä, aloittamishakemus on laadittava sillä kielellä. Sopimuksen puuttuessa aloittamishakemus on laadittava kielellä, jolla se asianosaisten sopimus, jota riita koskee, on kirjoitettu.

 

Hakemuksen toimittaminen

Aloittamishakemus voidaan toimittaa postitse, sähköpostitse tai tuomalla se lautakunnalle.

Postitse:

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta
PL 1000
00101 HELSINKI

Käyntiosoite:

Aleksanterinkatu 17 (World Trade Center Helsinki)

Sähköpostitse:

info@arbitration.fi