Sovittelun kustannukset

FAI-sovittelun kustannuksia ovat

– sovittelijan palkkio;

– sovittelijan matkakulut ja muut vastaavat kulut; ja

– lautakunnan hallinnointimaksu ja menettelystä lautakunnalle aiheutuneet kulut.

Huom. Mahdolliset asiamiehen palkkiot ja muut asianosaisille sovittelusta aiheutuneet kulut ovat kunkin asianosaisen omalla vastuulla, elleivät asianosaiset ole toisin sopineet.

Elleivät asianosaiset ole toisin sopineet, asianosaiset vastaavat välimieslautakunnan sovittelun kustannuksista tasaosuuksin.

 

Sovittelijan palkkio ja kulut

Lautakunta määrää sovittelijan palkkion. Asianosaisten ja sovittelijan tästä poikkeava sopimus on sovittelusääntöjen vastainen.

Sovittelijan palkkio määräytyy tunti- tai päivähinnan mukaisesti (ei sisällä mahdollista arvonlisäveroa), jonka lautakunta vahvistaa määrätessään tai vahvistaessaan sovittelijan ja kuultuaan asianosaisten näkemykset asiasta. Tunti- tai päivähinnan on oltava määrältään kohtuullinen, ja lautakunnan on palkkiota harkitessaan huomioitava asian luonne ja kaikki muut merkitykselliset seikat.

Lautakunnan määrätessä sovittelijan palkkion FAI-sovittelun päätteeksi lautakunnan on huomioitava menettelyyn kohtuudella kulunut aika ja muut merkitykselliset seikat.

Asianosaisten on maksettava korvaus sovittelijalle hänen kohtuullisista matka- ja majoituskustannuksista sekä muista hänelle sovittelun aikana aiheutuneista kuluista. Lautakunta arvioi kulujen kohtuullisuuden ja päättää niiden korvaamisesta sovittelijalle.

 

Lautakunnan hallinnointimaksu

Sovittelusääntöjen 13 §:n hallinnointimaksu määräytyy asian rahamääräisen arvon mukaan sovittelusääntöjen liitteen I taulukon A mukaisesti.

 

Kuluennakko

Lautakunta määrää kuluennakon, joka asianosaisten on maksettava ennen kuin lautakunta toimittaa jutun asiakirjat sovittelijalle. Kuluennakon määrän on vastattava sovittelun kustannusten oletettua määrää. Elleivät asianosaiset ole toisin sopineet, asianosaiset vastaavat kuluennakosta tasaosuuksin.

Lautakunta maksaa vahvistamansa sovittelun kokonaiskustannukset kuluennakosta sen jälkeen, kun FAI-sovittelu on lopetettu.

Jos kuluennakon määrä on suurempi kuin lautakunnan vahvistamat sovittelun kokonaiskustannukset, lautakunta palauttaa ylimenevän osuuden kuluennakosta asianosaille.

Jos kuluennakon määrä on pienempi kuin lautakunnan vahvistamat sovittelun kokonaiskustannukset, asianosaiset ovat velvollisia maksamaan sovittelusta aiheutuneiden kokonaiskustannusten jäljellä olevan osuuden.