FAI sovittelu -prosessikaavio

MITÄ ON SOVITTELU?

Kenelle: ASIANOSAISET & ASIAMIEHET

LISÄTIETOJA:

Sovittelu on vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino, jossa puolueeton kolmas osapuoli (sovittelija) avustaa asianosaisia (kahta tai useampaa) heidän riitansa sovinnollisessa ratkaisussa.

Sovittelija ei tee riidan kohteena olevaa asiaa koskevia päätöksiä. Sovittelija avustaa asianosaisia heidän neuvotteluissaan. Onnistuneen sovittelun lopputuloksena on asianosaisia sitova sovintosopimus.

Sovittelun etuja ovat mm. sen

 • joustavuus
 • kustannustehokkuus
 • luottamuksellisuus
 • nopeus

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta (FAI) hallinnoi kotimaisia ja kansainvälisiä sovitteluita, jotka käydään Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen mukaisesti.

Lisätietoja sovittelusta löytyy täältä. Voit tutustua myös FAI-sovittelua koskevaan ohjeeseen, joka löytyy täältä.

Sovittelu on vapaaehtoista ja se edellyttää kaikkien asianosaisten suostumusta.

LISÄTIETOJA:

Asianosaiset voivat sopia sovittelusta sisällyttämällä sovittelulausekkeen sopimukseensa.

Sovittelusta voi sopia myös riidan syntymisen jälkeen.

FAI:n mallisovittelulauseke löytyy täältä.

Mikäli asianosaiset eivät pääse sovittelussa sovintoon tai eivät jatka sovittelua, riita voidaan lopullisesti ratkaista asianosaisten sopimalla tavalla tuomioistuin- tai välimiesmenettelyssä.

LISÄTIETOJA:

FAI-sovittelun kustannuksia ovat:

 • sovittelijan palkkio/kulut ja
 • FAI:n hallinnointimaksu/kulut

Asianosaiset vastaavat FAI-sovittelun kustannuksista tasaosuuksin, ellei muuta ole sovittu.

Lisätietoja sovittelun kustannusten määräämisestä löytyy täältä. Yksityiskohtaista tietoa maksuista ja palkkioista löytyy myös FAI-sovittelua koskevasta ohjeesta.

LISÄTIETOJA:

FAI hallinnoi kotimaisia ja kansainvälisiä sovitteluita, jotka käydään Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen mukaisesti.

MITEN SOVITTELU ALOITETAAN?

Kenelle: FAI, ASIANOSAISET & ASIAMIEHET

Sovittelun aloittamiseksi FAI:lle tulee toimittaa sovittelun aloittamista koskeva hakemus.

MAKSU:

Aloittamishakemuksen yhteydessä on maksettava hakemusmaksu, jota ei lähtökohtaisesti palauteta maksajalle.

Lisätietoja hakemusmaksusta löytyy täältä.

Maksu suoritetaan FAI:n pankkitilille. Maksuohjeet löytyvät täältä.

LISÄTIETOJA:

Voit käyttää halutessasi hakemuslomaketta, joka löytyy täältä. Lisätietoja sovittelun aloittamisesta löytyy täältä.

Jos asianosaiset eivät toimittaneet aloittamishakemusta yhdessä, sen asianosaisen, joka ei hakenut sovittelun aloittamista, tulee toimittaa vastaus aloittamishakemukseen. Vastauksessa asianosaisen on ilmoitettava, suostuuko hän sovitteluun.

AIKATAULU:

Vastaus on toimitettava 15 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen vastaanotti hakemuksen sovittelun aloittamiseksi

 

LISÄTIETOJA:

Voit käyttää halutessasi vastauslomaketta, joka löytyy täältä.

FAI-sovittelu käydään yhden sovittelijan johdolla, elleivät asianosaiset ole toisin sopineet. Mikäli asianosaiset eivät yhdessä nimeä sovittelijaa, FAI määrää sovittelijan. FAI vahvistaa kaikki sovittelijoiden nimeämiset.

LISÄTIETOJA:

Lisätietoja sovittelijan määräämisestä ja vahvistamisesta löytyy täältä ja FAI-sovittelua koskevasta ohjeesta.

FAI määrää asianosaiset maksamaan kuluennakon sovittelusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

LISÄTIETOJA:

Kuluennakon määrä vastaa FAI-sovittelun kustannusten oletettua määrää.

Lisätietoja kuluennakosta löytyy täältä ja FAI-sovittelua koskevasta ohjeesta.

FAI toimittaa asiakirjat sovittelijalle, kun sovittelija on vahvistettu ja kuluennakko on kokonaisuudessaan maksettu.

MITÄ TAPAHTUU SOVITTELUN AIKANA?

Kenelle: SOVITTELIJA, ASIANOSAISET & ASIAMIEHET

Asianosaisten kanssa keskusteltuaan sovittelijan on laadittava kirjallinen ohjeistus siitä, miten asiaa käsitellään sovittelussa.

LISÄTIETOJA:

Lisätietoja asian käsittelystä sovittelussa löytyy täältä ja FAI-sovittelua koskevasta ohjeesta.

Sovitteluistunnossa asianosaiset pyrkivät sovittelijan avustuksella käytävin keskusteluin löytämään erimielisyyteen sovinnollisen ratkaisun.

LISÄTIETOJA:

Lisätietoja asian käsittelystä sovitteluistunnossa löytyy täältä ja FAI-sovittelua koskevasta ohjeesta.

Onnistuneen sovittelun lopputuloksena on asianosaisia sitova sovintosopimus. Mikäli sovintoa ei saavuteta tai sovittelua ei jatketa, riita voidaan lopullisesti ratkaista asianosaisten sopimalla tavalla tuomioistuin- tai välimiesmenettelyssä.

LISÄTIETOJA:

Lisätietoja sovittelun päättymisestä löytyy täältä ja FAI-sovittelua koskevasta ohjeesta.

Sovinto sitoo asianosaisia sovintosopimuksena. Sovintosopimus voidaan kuitenkin tarvittaessa vahvistaa myös välitystuomiolla.

LISÄTIETOJA:

Lisätietoja sovinnon vahvistamisesta välitystuomiolla löytyy täältä.

FAI määrää sovittelun kustannukset ennen kuin sovittelija päättää sovittelun.

LISÄTIETOJA:

Lisätietoja sovittelun kustannusten määräämisestä löytyy täältä. Yksityiskohtaista tietoa maksuista ja palkkioista löytyy myös FAI-sovittelua koskevasta ohjeesta.

MITÄ TAPAHTUU SOVITTELUN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN?

Kenelle: FAI, SOVITTELIJA & ASIANOSAISET

Asianosaiset vastaavat FAI-sovittelun kustannuksista tasaosuuksin, ellei muuta ole sovittu. Asianosaiset vastaavat kukin omista oikeudenkäynti- ja muista mahdollisista kuluistaan sovintosopimuksessa sovitulla tavalla.

MAKSU:

FAI maksaa sovittelun kustannukset kuluennakosta sen jälkeen, kun FAI-sovittelu on päättynyt.

Jos kuluennakon määrä on suurempi kuin sovittelun toteutuneet kustannukset, FAI palauttaa ylimenevän osuuden kuluennakosta asianosaisille.

Jos määrätty kuluennakko ei riitä kattamaan sovittelun kustannuksia, FAI ja/tai sovittelija lähettää asianosaisille laskun maksamattomasta osuudesta.

AIKATAULU:

Jos maksut ja palkkiot laskutetaan, ne on maksettava 30 päivän kuluessa sovittelun päättämisestä.

Välitystuomiolla vahvistettu tai tuomioistuimen vahvistama sovinto voidaan tarvittaessa panna täytäntöön tuomioistuimessa.

Kuvakkeiden selitys:

 • Aikataulu
 • Maksuohjeet
 • Lisätietoja

 • Kirjelmien toimittaminen
 • Osallistumista vaaditaan