Välimiesten nimeäminen ad hoc -menettelyihin

Yleistä

Asianosaiset voivat sopia, että lautakunta nimeää välimiesoikeuden, vaikka itse välimiesmenettelyyn ei sovelleta lautakunnan sääntöjä. Tällöin kyse on ns. ad hoc -menettelystä. Menettelyyn sovelletaan välimiesmenettelylakia (967/1992, ”VML”), jos välimiesmenettelyn paikka on Suomessa.

VML:n mukaan ad hoc -menettely käynnistyy siten, että hakija toimittaa vastaajalle tiedoksi välimiesmenettelyn aloittamisilmoituksen (VML 12.1 ja 21 §). Lautakunta ei voi käynnistää ad hoc -menettelyä. Lautakunta voi ainoastaan nimetä välimiesoikeuden kantajan käynnistämässä ad hoc -menettelyssä.

Välityssopimuksen sisällöstä riippuen lautakunta voi nimetä joko ainoan välimiehen, kolmijäsenisen välimiesoikeuden puheenjohtajan, kaikki välimiesoikeuden jäsenet tai välimiehen nimeämisvelvollisuutensa laiminlyöneen asianosaisen puolesta. Ennen välimiehen nimeämistä lautakunta varaa vastaajalle tilaisuuden tulla kuulluksi.

 

Hakemus välimiesoikeuden nimeämiseksi

Lähetä hakemus välimiesoikeuden nimeämiseksi Keskuskauppakamarin välimieslautakunnalle. Hakemuksessa on oltava:

1. asianosaisten ja heidän asiamiestensä nimi, ammatti ja yhteystiedot;
2. lyhyt selostus riidasta;
3. alustava ilmoitus hakijan vaatimuksista ja niiden euromääräinen arvo;
4. ilmoitus hakijan mahdollisesti nimeämästä välimiehestä yhteystietoineen;
5. jäljennös asiakirjasta, johon kanne perustuu ja välityssopimuksesta, jollei se sisälly kanteen perusteena olevaan asiakirjaan; ja
6. jäljennös VML 12.1 §:ssä tarkoitetusta välimiesmenettelyn aloittamisilmoituksesta, jonka hakija on toimittanut tiedoksi vastaajalle.

 

Maksu

Maksu välimiesoikeuden nimeämisestä on 3 000 euroa.

Maksu maksetaan Keskuskauppakamarin tilille:

Pankkiyhteystiedot

Liitä hakemukseen tosite maksetusta maksusta.

 

Vastaajan vastaus

Vastaajan vastauksessa on oltava:

1. alustava vastaus hakijan vaatimuksiin;
2. vastaajan käsitys välimiesten lukumäärästä; ja
3. ilmoitus vastaajan nimeämästä välimiehestä yhteystietoineen.