Välimiesmenettelyn kustannukset

Välimiesmenettelyn kustannuksia ovat

  • välimiesoikeuden palkkio;
  • välimiesoikeuden matkakulut ja muut vastaavat kulut;
  • kulut, joita välimiesoikeudelle on aiheutunut asiantuntijoiden käyttämisestä ja muusta välimiesoikeuden menettelyn aikana tarvitsemasta avusta;
  • lautakunnan hallinnointimaksu ja menettelystä lautakunnalle aiheutuneet kulut; ja
  • asianosaisten oikeudenkäyntikulut ja muut välimiesmenettelyn kulut, jos asianosainen on vaatinut kulujen korvaamista ja välimiesoikeus pitää vaatimusta määrältään kohtuullisena.

Jutun hävinnyt asianosainen on pääsääntöisesti määrättävä maksamaan välimiesmenettelyn kustannukset, elleivät asianosaiset ole toisin sopineet.

Välimiesoikeuden palkkio ja kulut

Välimieslautakunta määrää välimiesten palkkiot. Lautakunta määrää ainoan välimiehen tai välimiesoikeuden puheenjohtajan palkkion taulukon B mukaan (välimiesmenettelysääntöjen liite II).

Välimiehen palkkiota määrätessään lautakunta ottaa riidan rahamääräisen arvon lisäksi huomioon jutun vaikeusasteen, välimiehen menettelyyn käyttämän ajan sekä välimiehen tehokkuuden ja asian hoitamisessa osoittaman taidon.

Lautakunnan hallinnointimaksu

Välimieslautakunta määrää lautakunnan hallinnointimaksun määrän taulukon A mukaan (välimiesmenettelysääntöjen liite II).