Cláusulas Modelo para Arbitrajes Acelerados

Las siguientes son cláusulas modelo para partes que deseen someter sus disputas a arbitraje conforme al Reglamento para Arbitraje Acelerado de la Cámara de Comercio de Finlandia:

En inglés
En finés
En sueco
En español
En alemán
En ruso

 

Español

Cláusula modelo standard:

Toda disputa, controversia o reclamación que derive del presente contrato o guarde relación con él, o el incumplimiento, terminación o validez del mismo, será resuelta definitivamente mediante arbitraje conforme al Reglamento para Arbitraje Acelerado de la Cámara de Comercio de Finlandia.

Nota: Las partes pueden también agregar lo siguiente:

(a) “La sede del arbitraje será [indicar la ciudad y país].”

(b) “El idioma del arbitraje debe ser [indicar el idioma].”


Cláusula modelo sin árbitro de emergencia:

Toda disputa, controversia o reclamación que derive del presente contrato o guarde relación con él, o el incumplimiento, terminación o validez del mismo, será resuelta definitivamente mediante arbitraje conforme al Reglamento para Arbitraje Acelerado de la Cámara de Comercio de Finlandia. Las disposiciones sobre el árbitro de emergencia no serán aplicables.

Nota: Las partes pueden también agregar lo siguiente:

(a) “La sede del arbitraje será [indicar la ciudad y país].”

(b) “El idioma del arbitraje debe ser [indicar el idioma].”


Inglés

Standard arbitration clause:

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or validity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules for Expedited Arbitration of the Finland Chamber of Commerce.

Note: Parties may wish to consider adding:

(a) The seat of arbitration shall be [town and country].

(b) The language of the arbitration shall be [ ].


Arbitration clause without Emergency Arbitrator:

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or validity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules for Expedited Arbitration of the Finland Chamber of Commerce. The Emergency Arbitrator provisions shall not apply.

Note: Parties may wish to consider adding:

(a) The seat of arbitration shall be [town and country].

(b) The language of the arbitration shall be [ ].


Combinet arbitration clause:

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or validity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules for Expedited Arbitration of the Finland Chamber of Commerce. However, at the request of a party, the Arbitration Institute of the Finland Chamber of Commerce may determine that the Arbitration Rules of the Finland Chamber of Commerce shall apply instead of the Rules for Expedited Arbitration, if the Arbitration Institute considers this to be appropriate taking into account the amount in dispute, the complexity of the case, and other relevant circumstances.

Note: Parties may wish to consider adding:

(a) The seat of arbitration shall be [town and country].
(b) The language of the arbitration shall be [ ].

 

Finlandés

Tavallinen välityslauseke:

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

Huomautus: Osapuolten suositellaan lisäksi harkitsevan seuraavista seikoista sopimista:

(a) Välimiesmenettelyn paikka on [kaupunki ja maa].

(b) Välimiesmenettelyn kieli on [mainittava kieli].


Välityslauseke ilman pikaturvaamismenettelyä:

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Pikaturvaamismenettelyä koskevia määräyksiä ei kuitenkaan sovelleta riidan ratkaisemisessa.

Huomautus: Osapuolten suositellaan lisäksi harkitsevan seuraavista seikoista sopimista:

(a) Välimiesmenettelyn paikka on [kaupunki ja maa].

(b) Välimiesmenettelyn kieli on [mainittava kieli].


Yhdistelmävälityslauseke:

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Keskuskauppakamarin välimieslautakunta voi kuitenkin asianosaisen pyynnöstä päättää, että riita ratkaistaan nopeutetun menettelyn sääntöjen sijasta Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti, jos välimieslautakunta katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon riidan arvo, jutun vaikeusaste ja muut merkitykselliset seikat.

Huomautus: Osapuolten suositellaan lisäksi harkitsevan seuraavista seikoista sopimista:

(a) Välimiesmenettelyn paikka on [kaupunki ja maa].
(b) Välimiesmenettelyn kieli on [mainittava kieli].


Sueco

Vanlig skiljeklausul:

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Centralhandelskammarens regler för förenklat skiljeförfarande.

Notera: Parterna rekommenderas dessutom att överväga följande tillägg:

(a) Skiljeförfarandets säte ska vara [stad och land].

(b) Språket för skiljeförfarandet ska vara [ange språk].


Skiljeklausul utan interimistisk skiljeman:

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Centralhandelskammarens regler för förenklat skiljeförfarande. Bestämmelserna gällande interimistisk skiljeman ska inte tillämpas.

Notera: Parterna rekommenderas dessutom att överväga följande tillägg:

(a) Skiljeförfarandets säte ska vara [stad och land].

(b) Språket för skiljeförfarandet ska vara [ange språk].


Kombinationsklausul:

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Centralhandelskammarens regler för förenklat skiljeförfarande. Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut kan dock på begäran av part besluta att tvisten ska avgöras enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler istället för enligt reglerna för förenklat skiljeförfarande, om skiljedomsinstitutet anser detta vara ändamålsenligt med hänsyn till det omtvistade värdet, ärendets svårighetsgrad och andra relevanta omständigheter.

Notera: Parterna rekommenderas dessutom att överväga följande tillägg:

(a) Skiljeförfarandets säte ska vara [stad och land].
(b) Språket för skiljeförfarandet ska vara [ange språk].


Alemán

Standardklausel:

Alle Streitigkeiten, die sich aus oder in Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, werden durch ein Schiedsverfahren nach der Schiedsgerichtsordnung für beschleunigte Verfahren der Handelskammer Finnlands endgültig entschieden.

Anmerkung: Die Parteien können auch folgendes vereinbaren:

(a) “Der Sitz des Schiedsverfahrens ist [Stadt und Land].”

(b) “Die Sprache des Schiedsverfahrens ist [Sprache].”


Standardklausel ohne Eilschiedsrichter:

Alle Streitigkeiten, die sich aus oder in Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, werden durch ein Schiedsverfahren nach der Schiedsgerichtsordnung für beschleunigte Verfahren der Handelskammer Finnlands endgültig entschieden. Die Bestimmungen zum Eilschiedsrichterverfahren finden keine Anwendung.

Anmerkung: Die Parteien können auch folgendes vereinbaren:

(a) “Der Sitz des Schiedsverfahrens ist [Stadt und Land].”

(b) “Die Sprache des Schiedsverfahrens ist [Sprache].”

 

Ruso


Стандартная арбитражная оговорка:

Любые споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, его нарушением, расторжением или действительностью, подлежат окончательному разрешению в порядке арбитража в соответствии с Регламентом ускоренного арбитража Торговой палаты Финляндии.

Примечание: Стороны также могут добавить:

(a) Место арбитража – [город и страна].
(b) Язык арбитража – [указать].

Арбитражная оговорка, исключающая привлечение Чрезвычайного арбитра:

Любые споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, его нарушением, расторжением или действительностью, подлежат окончательному разрешению в порядке арбитража в соответствии с Регламентом ускоренного арбитража Торговой палаты Финляндии. Положения о Чрезвычайном арбитре не применяются.

Примечание: Стороны также могут добавить:

(a) Место арбитража – [город и страна].
(b) Язык арбитража – [указать].