Välimiesmenettely

Välimiesmenettely on luottamuksellinen vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle, ja sitä käytetään vakiintuneesti liike-elämässä syntyvien riitojen ratkaisemiseksi. Sopimuksen tekoa helpottavat mallivälityslausekkeet.

 

Miksi valita välimiesmenettely?

  • Nopeus. Välimiesmenettely on tuomioistuinmenettelyä joutuisampaa. Välimiesoikeuden on annettava tuomionsa sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä pääsääntöisesti korkeintaan yhdeksässä kuukaudessa ja nopeutetussa menettelyssä kolmessa kuukaudessa
  • Joustavuus. Osapuolet saavat sopia menettelyn sellaiseksi kuin haluavat. Osapuolet voivat sopia välimiesmenettelyn paikasta, menettelyn kielestä, sovellettavasta lainsäädännöstä ja välimiesten lukumäärästä. Osapuolilla on myös mahdollisuus vaikuttaa välimiesten valintaan ja valintaprosessiin. Mikäli muuta ei ole sovittu, silloin kun välimiehiä on kolme, osapuolilla on molemmilla oikeus nimetä yksi välimies ja he voivat yhdessä sopia välimiesoikeuden puheenjohtajasta.
  • Asiantuntevuus. Välimiestä nimettäessä voidaan huomioida riidan erityispiirteet ja välimieheltä edellytettävä osaaminen ja kokemus käsillä olevan riitakysymyksen ratkaisemiseksi.
  • Luottamuksellisuus. Sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä asioita käsitellään aina luottamuksellisesti. Toisin kuin tuomioistuinmenettelyssä riidan osapuolia koskevat tiedot ja asiassa annettava välitystuomio eivät ole julkisia.
  • Välitystuomion lopullisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus. Välitystuomio on täytäntöönpanokelpoinen ratkaisu. Se on välimiesmenettelyn osapuolia oikeudellisesti sitova eikä sen asiaratkaisuun voi hakea muutosta. Vuoden 1958 New Yorkin yleissopimuksen ansiosta välitystuomiot tunnustetaan ja täytäntöönpannaan suurimmassa osassa valtioista.
  • Kustannustehokkuus. Tuomion lopullisuus pitää kustannukset kurissa, kun riitaa ei käydä useassa oikeusasteessa. Välimieslautakunta vahvistaa välimiesten palkkiot sääntöjen mukaisissa menettelyissä, jolloin kustannukset pysyvät hallinnassa.

 

Miten välimiesmenettelystä sovitaan?

Asianosaiset voivat sopia esimerkiksi kirjallisessa välityssopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä siitä, että mahdolliset niiden väliset erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Välityslausekkeita käytetään yleisesti esimerkiksi osakas-, konsultti-, jakelu- ja IT-sopimuksissa. Välimiesmenettely on mahdollinen vaihtoehto niissä riita-asioissa, joissa sovinto on sallittu. Sen sijaan rikosasioissa välimiesmenettelyä ei yleensä voida käyttää. Keskuskauppakamari suosittelee yrityksille mallivälityslausekkeen käyttämistä sopimuksissaan.